Den dagliga verksamheten

Solkatten är en fristående förskola som bedrivs som ett föräldrakooperativ. Vår verksamhet följer skollagen och läroplanen. Vi har regelbundna uppföljningar, kontroller och utvärderingar.

Vi planerar och genomför verksamheten på ett sätt som främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Vår uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. För att uppnå detta ser vi till att vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Daglig planering

För oss på Solkatten är det viktigt att barnen får en god miljö och en väl avvägd dagsrytm. Det innebär både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Vi anpassar miljön för att den ska vara tillgänglig för alla barn.

Miljön på Solkatten syftar till att inspirera samspel och att utforska omvärlden, samtidigt som vi stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Om Syskongrupp

Syskongrupp betyder i praktiken att vi inte har några avdelningar på Solkatten. Vi ser många fördelar med att alla barn och pedagoger vistas tillsammans under en stor del av dagen. Bland annat eftersom att barnen lär av varandra. De äldre lär sig att ta hänsyn och de yngre hittar förebilder i de äldre.

Pedagogisk verksamhet i mindre grupper

För pedagogisk verksamhet delar vi in barnen i grupper. Dessa gruppkonstellationer kan se olika ut från termin till termin beroende på gruppens sammansättning. Barnens förutsättningar och behov ligger till grund för hur vi medvetet främjar deras utveckling. 

Vi delar in barnen i pedagogiska grupper för att alla ska få samma möjlighet att lära, bli hörda och komma till tals. I sina grupper får barnen öva på att samarbeta, vänta på sin tur och lyssna på varandra.

Samspel med vårdnadshavare

I den dagliga verksamheten ser vi till att ha ett gott samarbete med barnens vårdnadshavare. Vi delger dem om vårat sätt att jobba i verksamhet och har ett bra förhållningssätt gentemot vårdnadshavare och barnen i förskolan. Vi vill att vårat samarbete ska främja barnens utveckling till att bli ansvarskännande människor och goda samhällsmedlemmar. 

Vårdnadshavare har också ett ansvar för att föräldrakooperativet ska fungera.

Dokumentation och utvärdering

Vi har regelbundna trygghets- och utvecklingssamtal. 

Solkatten använder sig utav Tyra – appen som är kärnan i vår dokumentation. Vi följer barnen genom att dokumentera och följa upp varje enskilt barn.

Tyra är även ett bra sätt för barnen och deras vårdnadshavarna att kunna se och samtala om barnets eget lärande. Det är också ett synligt sätt för pedagogerna att utveckla verksamheten.